• O NAMA
  • DALEKOVODI
  • TRAFOSTANICE
  • NISKONAPONSKE MREŽE
  • JAVNA RASVETA
  • ELEKTRIČNE INSTALACIJE
  • PROJEKTOVANJE I MERENJE
  • MEHANIZACIJA
  • KONTAKT
SEA d.o.o. osnovana je 2001.godine. Delatnost našeg preduzeća je izgradnja i rekonstrukcija:

- Dalekovoda naponskog nivoa: 10kV, 20kV, 35kV ...
- Trafostanice 35/10kV, 20/0,4kV 10/0,4kV
- Niskonaponske mreže 0,4kV
- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete
- Izgradnja elektroinstalacija u poslovnostambenim objektima
- Vršimo električna merenja i davanje atesta o ispravnosti električnih
  instalacija i ispravnosti gromobranskog uzemljenja.

Naše preduzeće zapošljava preko 20 radnika u stalnom radnom odnosu, a prema potrebi i više. Preduzeće zapošljava dva licencirana
diplomirana inženjera elektrotehnike, jednog licenciranog diplomiranog inženjera građevine.

SEA poseduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu potrebnu za
izvođenje radova.

Direktor preduzeća, Alić Enes.

 

  ALL RIGHTS RESERVED © SEA DOO